CABINN er dataansvarlig

Når du benytter dig af vores hoteller, herunder i forbindelse med du booker værelser, konferencer eller på anden måde indgår aftaler med os, så fungerer CABINN som dataansvarlig for personoplysninger i relation til de ydelser du benytter dog af.

CABINN indsamler kun personoplysninger, som er relevante for det formål, der er beskrevet nedenfor eller i ovenstående vilkår og betingelser for den enkelte ydelse og denne persondatapolitik. Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger CABINN indsamler samt formålet med indsamlingen.

CABINN anvender personoplysningerne til at administrere, udbyde, udvikle og opretholde de ydelser vi tilbyder, herunder med følgende formål:

 • Behandling af dine bookinger og køb af CABINNs serviceydelser

 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold

 • Forbedring og udvikling af CABINNs serviceydelser

 • Individualisering af vores kommunikation med dig og markedsføring overfor dig

 • Analyse af din brugeradfærd

 • Administration af din relation til CABINN

 • Opfyldelse af lovkrav.

Når du afgiver dine personoplysninger til CABINN, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan opbevares og behandles af CABINN i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik.

Hvilke informationer indsamler CABINN?

CABINN indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger

 • Kreditkortoplysninger

 • Demografiske oplysninger

 • Købshistorik herunder også brugen af CABINNs hjemmeside og/eller andre digitale serviceydelser

 • Feedback via vores kundeundersøgelser

 • Feedback via fysiske som onlinebaserede konkurrencer, herunder i nyhedsbreve.

 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme

 • IP-adresse og browserinformationer. Om cookiepolitik se nedenfor.

 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.


Du kan, efter eget ønske, vælge at give CABINN personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give CABINN mulighed for tilpasse serviceydelsen specielt til dig. Såfremt du vælger at gøre dette, betragter CABINN det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap.

 • Allergi.

 • Særlige fødevarepræferencer.

 • Medicinsk og psykisk tilstand.

 • Kontaktpersoner i nødssituationer.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil CABINN i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepart, f.eks. en gruppeansvarlig eller en samarbejdspartner (eksempelvis rejsebureau eller agent). I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om CABINNs vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

Sikkerhed ved opbevaring af personoplysninger

CABINN har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

CABINN har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. CABINN kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager CABINN løbende back up af vores databaser. Såfremt et sikkerhedsbrud, resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil CABINN oplyse dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

CABINNs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret og ændret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Deling og vidergivelse af personoplysninger

For at kunne yde det højeste niveau af service deler CABINN udvalgte personoplysninger med eksterne leverandører såsom agenter, analysebureauer og firmaer som leverer IT-løsninger til CABINN eksempelvis bookingsystemer og check-in-systemer. CABINN deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i koncernen. Formålet med delingen er at kunne yde den bedste service til dig, uanset hvilket CABINN hotel du henvender dig til. CABINN kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive dine personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed. Du kan altid for oplyst i hvilket omfang CABINN har delt dine personoplysninger, jfr. nedenfor under dine rettigheder.

Sletning af personoplysninger

CABINN sletter dine personoplysninger, når CABINN efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen. Sletning kan også ske, hvis du påberåber dig dine rettigheder til sletning, jfr. nedenfor.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen (GDPR-reglerne) har du en række rettigheder.

Ret til indsigt:

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som CABINN behandler og opbevarer om dig, samt at modtage yderligere supplerende information i denne forbindelse herunder i hvilket omfang og til hvem CABINN har delt oplsningerne. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse:

Du har ret til at få ajourført og berigtiget de personoplysninger, som CABINN har registreret om dig.

Ret til sletning:

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som CABINN har registreret om dig. Såfremt du ønsker at få slettet dine personoplysninger, sletter CABINN alle oplysninger, som CABINN ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af opbevaring og behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset CABINNs behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet:

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, så du kan medtage din data til en anden leverandør. Det omfatter kun de oplysninger, som du selv har givet til CABINN, og som CABINN behandler baseret på dit samtykke eller af hensyn til opfyldelsen af en aftale.

Ret til indsigelse:

Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til indsigelse gælder kun i særskilte tilfælde. Om retten til indsigelse gælder afhænger af CABINNs formål med behandlingen, så vel som det juridiske grundlag for behandlingen.

Tilbagekaldelse af samtykke:

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Behandling af dine personoplysninger ophører herefter, medmindre CABINN efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Hvordan anvender jeg mine rettigheder?

Hvis du ønsker at anvende dine rettigheder, skal du sende en anmodning til persondata@cabinn.com med præcis angivelse af hvilke rettigheder, som du ønsker at anvende. Du skal ved din henvendelse opgive dit fulde navn og adresse. Du gøres samtidig opmærksom på, at CABINN, af sikkerhedsmæssige hensyn, skal være i stand til at få bekræftet din identitet, før din anmodning kan behandles. CABINN kan i den forbindelse bla. bede om at få forevist dit kørekort eller dit pas.

CABINN vender herefter tilbage med svar indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning. Hvis anmodningen er kompliceret, kan svarfristen dog blive forlænget med yderligere to måneder.

CABINN vil informere dig, hvis det forventes, at svarfristen er længere end 1 måned. Du kan også kontakte CABINN på persondata@cabinn.com, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

CABINN kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en gængs praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer, hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret og tidskrævende.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til CABINNs behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt eller elektronisk til:

CABINN A/S

Vodroffsvej 55
1900 Frederiksberg
Mail: persondata@cabinn.com

En eventuel klage, som du ikke får løst tilfredsstillende ved at kontakte CABINN, kan rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Cookies

Som bruger kan du altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at mange funktioner og services kan blive sat ud af drift idet de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg som du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret i dit besøg på hjemmesiden, kan efterfølgende slettes nemt. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Følg links nedenfor at få vejledning til din browser. Hvis du bruger flere browsere, skal du huske at slette cookies i dem alle.

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
chatbox1